Chia sẽ kiến thức về Nhiếp ảnh & Truyền Thông

Bảo mật cho vbb phần II

by Thao LEE

III.Bài toán 3: Sau khi bạn đổi tên thư mục include (chứa file config) và file config.php thì có cách nào để che dấu file config thêm một lần nữa không nhỉ?
Câu trả lời là bạn có thể làm được nhưng làm trên host window hay linux thì bạn lưu ý như sau:
Bước 1: Xác định folder cần che dấu file config.
– Đối với host dùng linux bạn tạo 1 folder tên #data .Ý nghĩa của dấu # thì trong linux dấu # sẽ bị lướt qua => ko truy cập được
– Đối với host dùng window bạn nên che dấu file config vào các folder có sẵn như admincp, modcp, style…
Bước 2: Tiến hành quá trình che dấu.
– Tạo một file php mới với tên bất kỳ (bạn nên nghĩ ra một cái tên gần gần na ná với cấu trúc của forum vbb) ở đây tôi đặt tên là usercp.php
– Tiếp theo bạn copy toàn bộ nội dung file config vào usercp.php


Bước 3:
– Xóa hết nội dung file config.php và thay bằng đoạn code
<?php include “#data/usercp.php” ?> (đối với host dùng linux)
hoặc <?php include “data/usercp.php” ?> (đối với host dùng window)
– Bây giờ file config của bạn đã được chuyển sang một folder khác với một cái tên khác.
Bước 4: Bảo mật thêm cho file config.
– Lời khuyên là bạn nên dùng host linux để có được tính năng Chmod nếu Chmod tốt thì hacker sẽ khó lòng mà xâm nhập.
– Mã Hóa file config bằng zendguard.
– Dùng MD5 để mã hóa user và pass của file config.
– Bước cuối quan trọng nhất ,CHMOD folder #data (chỉ làm bước này nếu bạn sử dụng host linux) là 111 nếu host có hỗ trợ còn không thì 711 cũng được,nếu làm đúng file sẽ mất tiêu thư mục #data y như thư mục rỗng.
– file config cũ chứa nội dung <?php include “#data/usercp.php” ?> thì bạn hãy mã hóa nó.

IV.Bài toán 4: Để những folder như admincp, modcp thì tầm thường quá có thể nào thay đổi tên những folder này không.
Bạn làm như sau: vào file config.php tìm đoạn này và edit nó

$config['Misc']['admincpdir'] = 'admincp'; //thay nội admincp bằng tên folder mà bạn muốn đổi $config['Misc']['modcpdir'] = 'modcp'; //thay nội modcp bằng tên folder mà bạn muốn đổi

V.Bài toán 5: Phương pháp chống những kẻ tò mò tọc mạch
Bạn tạo một file index.html với nội dung tùy ý ở bất cứ folder nào trong host. (kể cả mục skin, imager, và những folder con trong folder mẹ imager)

VI.Bài toán 6: Che dấu những folder nhạy cảm.
– Bạn có thể dùng .htaccess.
– Rename các folder nhạy cảm như data, databackup, mysqldumper…
– Tạo subdomain để vào VD: sql.yourdomain.com và trỏ tới mysqldumper.

VII.Bài toán 7: Có cách nào để phát hiện quá trình xâm nhập không nhỉ?
Câu trả lời rằng bạn hoàn toàn có thể biết trước được quá trình xâm nhập vào admincp hoặc modcp do member của diễn đàn bạn hoặc một kẻ phá hoại nào đó. Quá trình xâm nhập có thể là đoán pass.
Điều gì bạn muốn biết về quá trình xâm nhập?
Đó là nickname đang cố xâm nhập, ip của hắn, số lần cố gắn xâm nhập, thời gian diễn ra quá trình xâm nhập.

Demo: test ở diễn đàn ku LTA (mafia team)
Username tried: [l] [t] [a]
IP Address: 117.2.15.36
Host: 117.2.15.36
Strikes: 2 out of 5
Referrer: http://forum.b3pro.us/modcp/index.php
Script: http://forum.b3pro.us/login.php?do=login
Date/Time: Sunday, August 17th, 2008 at 6:43:33 am ?
==========================================
Username tried: asedfsda
IP Address: 117.2.15.36
Host: 117.2.15.36
Strikes: 1 out of 5
Referrer: http://forum.b3pro.us/modcp/index.php
Script: http://forum.b3pro.us/login.php?do=login
Date/Time: Sunday, August 17th, 2008 at 6:42:54 am

Để làm được như thế này bạn lần lượt làm theo hướng dẫn ở các bước sau nhé:
Bước 1: edit file login.php
Bạn tìm:

$strikes = verify_strike_status($vbulletin->GPC['vb_login_username']);

Và add sau nó:

 $username = $vbulletin->GPC['vb_login_username']; $fdate = date('l, F jS, Y'); $ftime = date('g:i:s a'); $fdatetime = "Date/Time: $fdate at $ftime \r\n"; $fscriptpath = "Script: http://$_SERVER[HTTP_HOST]" . SCRIPTPATH . "\r\n"; $freferer = 'Referrer: ' . REFERRER . "\r\n"; $fusername = "Username tried: $username \r\n"; $fipaddress = 'IP Address: ' . IPADDRESS . "\r\n"; $iphostname = "Host: " . @gethostbyaddr(IPADDRESS) . "\r\n"; if ($vbulletin->userinfo['userid'] > 0) { $realname = "\nUSER ATTEMPT: " . $vbulletin->options['bbtitle'] . " has identified this registered user as: " . $vbulletin->userinfo['username'] . "\r\n"; }

Bước 2: vẫn ở file login.php
Bạn tìm:

 // log this error if attempting to access the control panel require_once(DIR . '/includes/functions_log_error.php');

Thêm sau nó:

 $fstrk = "Strikes: $GLOBALS[strikes] out of 5 \r\n"; if ($vbulletin->GPC['logintype'] === 'cplogin') { $subject= 'WARNING: Failed Admin CP logon in ' . $vbulletin->db->appname . ' ' . $vbulletin->options['templateversion'] . "\r\n\r\n"; $message="Someone is trying to login to your " . $vbulletin->options['bbtitle'] . " Admin CP!\n\n$fusername$fipaddress$iphostname$fstrk$freferer$fscriptpath$fdatetime$realname"; } else { $subject= 'WARNING: Failed Mod CP logon in ' . $vbulletin->db->appname . ' ' . $vbulletin->options['templateversion'] . "\r\n\r\n"; $message="Someone is trying to login to your " . $vbulletin->options['bbtitle'] . " Mod CP!\n\n$fusername$fipaddress$iphostname$fstrk$freferer$fscriptpath$fdatetime$realname"; } vbmail($vbulletin->options['webmasteremail'], $subject, $message, true);

webmasteremail các bạn chỉnh trongvb options nhé code sẽ tự động gởi mail thông báo quá trình xâm nhập cho bạn.
Note: – test trên forum 3.7
– Special thanks to Boofo for this mod

VIII.Bài toán 8: Phương pháp chống up shell wa plugin và edit plugin

Bạn chèn đoạn code này vào file config.php (sau dòng <?php)

define('DISABLE_HOOKS', true);

Bonus: phương pháp thiết lập ở config.php để ngăn chặn việc xóa, sửa hay thêm bớt thông tin tài khoản admin

 // ****** UNDELETABLE / UNALTERABLE USERS ****** // The users specified here will not be deletable or alterable from the control panel by any users. // To specify more than one user, separate userids with commas. $config['SpecialUsers']['undeletableusers'] = 'nhập user admin vào đây';

Vài lời khuyên là không nên dùng source share sẳn, đừng hack quá nhiều mod, đặt biệt là những mod không rõ nguồn gốc vì có thể người share mod sẽ đính kèm shell vào plugin. Đây chỉ là một vài phương pháp tạm thời để ngăn hacker, tôi đang nghiên cứu thêm giải pháp bảo mật hẹn diệp sau sẽ post tiếp.
Tut được đúc kết từ kinh nghiệm bản thân và tài liệu của các bật tiền nhân đi trước.

đọc thêm bài vik về import shell tại đây để bik thêm về bảo mật
http://congdongitviet.com/forum/showthread.php?t=28

You may also like

Leave a Comment