Chia sẽ kiến thức về Nhiếp ảnh & Truyền Thông

Đỗi với vbb4

Vào Options —->> VSa – Last Post Info Enhancements —>>

Enable Product ===> YES
Enable “Last X Posts” title ===> NO
Enable Thread icons ===> NO
Enable Status icons (new/old) => YES

Vào Forum Manager nếu muốn box nào hiện bao nhiêu bài thì cứ điền số vào

Last Post Info Enhancements ===>> Number of posts to show in “Last Post” field ==>> số bài mún hiển thị


Vào vsa_lastpostsinfo_bit thay đoạn này

<if condition=”$show[‘lastpostinfo’]”>
<div align=”$stylevar[left]”>
<div style=”clear:both”>
<if condition=”($show[‘icon’] AND ($icon[iconpath]!=”))”><img class=”inlineimg” src=”$icon[iconpath]” alt=”$icon[title]” border=”0″ /></if>
<a href=”showthread.php?$session[sessionurl]goto=newpost&amp;t=$lastpostinfo[lastthreadid]” title=”<phrase 1=”$lastpostinfo[lastthread]”>$vbphrase[go_first_unread_in_thread_x]</phrase>”><strong>$lastpostinfo[trimthread]</strong></a>
</div>
</div>
</if>

import mod sau:

Đối với vbb3
Installation:
-Import XML file (as product) through AdminCP: Plugin System > Manage Products > [Add/Import Product]

To set options:
Go to: vBulletin Options > Cyb – Last Post Info Enhancements
Nếu muốn được như trên thì thay toàn bộ temp cyb_lastpostsinfo_bit bằng :

<if condition=”$show[‘lastpostinfo’]”> <div class=”smallfont” align=”$stylevar[left]”> <div style=”clear:both”> <a href=”showthread.php?$session[sessionurl]goto=newpost&amp;t=$lastpostinfo[lastthreadid]” title=”<phrase 1=”$lastpostinfo[lastthread]”>$vbphrase[go_first_unread_in_thread_x]</phrase>”><strong>$lastpostinfo[trimthread]</strong></a> </div> <div<if condition=”is_browser(‘ie’, 6)”> style=”float:$stylevar[left]”</if>> </div> <else /> </div> </if>
import mod:


You may also like

1 comment

nguyenlong1368 8 Tháng Hai, 2012 - 10:17 sáng

thank

Reply

Leave a Comment