Chia sẽ kiến thức về Nhiếp ảnh & Truyền Thông

Hiệu ứng flash đẹp cho banner

by Thao LEE
Đầu tiên các bạn đăng nhập admincp –> Styles & Templates –> Style Manager –> Edit style đang dùng–>header chọn edit

thêm đoạn code này trên cùng
Code:
<DIV id=”Layer1″ style=”Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622″>
http://xxx
</DIV>
trong đó:
xxx: là đường dẫn tới flash hiệu ứng của bạn!
bạn có thể tham khảo thêm 1 số hiệu ứng ở dưới!
nhưng tốt nhất bạn nên up hiệu ứng flash này lên host của bạn đề phòng link bị die!
yyy: chiều rộng banner của bạn
zzz: chiều cao banner của bạn


tham khảo 1 số hiệu ứng đẹp:

   http://imgfree.21cn.com/free/flash/8.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/9.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/5.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/6.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/13.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/14.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/17.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/21.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/23.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/25.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/27.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/33.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/35.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/40.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/45.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/49.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/51.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/52.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/54.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/55.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/57.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/61.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/62.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/66.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/67.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/81.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/82.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/88.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/113.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/129.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/129.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/140.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/141.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/100.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/22.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/1.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/2.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/3.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/4.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/10.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/11.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/12.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/15.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/16.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/18.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/19.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/20.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/22.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/24.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/26.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/28.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/29.swf
   http://imgfree.21cn.com/free/flash/30.swf
             http://imgfree.21cn.com/free/flash/31.swf

You may also like

Leave a Comment