Chia sẽ kiến thức về Nhiếp ảnh & Truyền Thông

Chiến lược làm bài Part 2: Question-Response

by Thao LEE

1. Chỉ dẫn và các chiến lược làm bài

 

– Đây là những lời chỉ dẫn cho Part 2 của bài thi TOEIC mới. Bạn hãy đọc kỹ chúng. Nếu bây giờ bạn đã hiểu rõ chỉ dẫn, bạn sẽ không phải đọc lại chúng trong bài thi thật.

– Trong bài giảng này, bạn sẽ học cách xác định lời đáp đúng cho những kiểu câu hỏi hoặc phát biểu nhất định. Đây là những kiểu câu hỏi và lời phát biểu mà bạn sẽ học và luyện tập:

 

 

 

Câu hỏi Yes/No

Câu hỏi đuôi

Phát biểu

Câu hỏi bắt đầu bằng Wh-

 

– Bạn hãy nhìn vào kiểu câu hỏi và xác định phải cần kiểu câu trả lời nào. Mỗi một kiểu câu hỏi có một kiểu câu trả lời tương ứng.

 

Kiểu câu hỏi                                       Câu trả lời

 

Câu hỏi Yes/No                                 Lời đáp Có/ Không (Yes hoặc No).

Câu hỏi đuôi                                      Lời đáp Có/ Không (Yes hoặc No).

Phát biểu                                          Phát biểu

Câu hỏi bắt đầu bằng Wh-                  Phát biểu

 

a. Câu hỏi Yes/No

 

 

– Nếu câu hỏi bắt đầu bằng một trợ động từ (ví dụ như will, is, are, can, would, do, did, does) thì nó nhiều khả năng là câu hỏi Yes/No. Câu trả lời thường bắt đầu bằng Yes hoặc No. Nhưng đôi khi từ Yes hoặcNo không được nói ra, mà Đúng hay Sai được tự hiểu qua câu trả lời.

 

Câu hỏi Yes/No                                   Did you go to the seminar yesterday?

 

Lời đáp Đúng/Sai (Yes hoặc No).          No, I had a meeting with my client.

 

 

 

Câu hỏi Yes/No                                   Will you join the farewell party tomorrow evening?

Yes hay No được tự hiểu                      It starts at 6:30, right? I’ll go with our team.

 

b. Câu hỏi đuôi

 

 

Câu hỏi đuôi là những cụm từ được gắn vào phần cuối của mỗi lời trần thuật. Những cụm từ này phải tương ứng với động từ chính về cách chia. Câu trả lời thường là bắt đầu với yes hoặc no. Cũng như với câu hỏi Yes/No, đôi khi từ Yes hoặc No không được nói ra, mà Đúng hay Sai được tự hiểu qua câu trả lời.

 

Câu hỏi đuôi                                             You sent the survey to our client, didn’t you?

 

Lời đáp Đúng/Sai (Yes hoặc No)                 Yes, I did it last week.

 

 

 

Câu hỏi đuôi                                              It’s going to rain this afternoon, isn’t it?

Yes hay No được tự hiểu                            See my umbrella? I’m prepared.

 

c. Phát biểu

 

 

– Đôi khi những lời trao đổi giữa hai người không phải là câu hỏi và câu trả lời. Chúng giống như những cuộc trò chuyện ngắn. Câu nói sau phụ thuộc vào ngữ cảnh của câu nói trước.

 

Lời phát biểu                                   Our boss will have a sales presentation at 3:00 P.M.

 

Câu trả lời                                       I’m sending him the last month’s report in 30 minutes.

 

 

 

d. Câu hỏi bắt đầu bằng Wh-

 

 

– Hầu hết các câu hỏi bắt đầu bằng Wh-, như: what, who, why, when, where, how.

 

Câu trả lời phải đưa ra đúng thông tin với từ để hỏi.

 

Câu hỏi với Who (Ai?)                                    Câu trả lời

 

Who is promoted?                                           Mr. Long.

Who is presenting?                                         The sales manager.

 

Câu hỏi với What (Cái gì? Là gì?)                   Câu trả lời

 

What do you do?                                            I’m an office manager.

What’s her name?                                          Lan.

What’s your excuse?                                      The bus was late.

 

Câu hỏi với When (Bao giờ? Khi nào?)           Câu trả lời

 

When will you come again?                             I’ll come next week.

When did the meeting begin?                          After the boss arrived.

 

Câu hỏi với Where (Ở đâu?)                           Câu trả lời

 

Where did you meet him?                               At the cafeteria.

Where is this client’s office?                           330 South Street.

 

Câu hỏi với Why (Tại sao?)                            Câu trả lời

 

Why would you leave early?                           Because I had a meeting.

Why did you need to revise the contract?        The client wanted to change the timeline.

 

Câu hỏi với How (Ra sao? Bằng cách nào? Bao nhiêu?)      Câu trả lời

 

How will you get there?                                                         By train.

How much does this printer cost?                                          Two thousand dollars.

You may also like

Leave a Comment